Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

 

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

Orgán dozoru:                                Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5

82007 Bratislava 27

Tel: 02/58272172

e-mail: ba@soi.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.babybareshoes.sk, uskutočňované: Barefootovo s.r.o., so sídlom Pračanská 52  , 83107 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50144782, DIČ: 2120189313, IČ DPH: SK2120189313 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: sro, vložka č. 108626/B

(ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Článok 1.

 

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (Barefootovo s.r.o..)  

 a kupujúcim(zákazník kupujúci prostredníctvom eshopu www.babybareshoes.sk) na eshope www.babybareshoes.sk, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, www.babybareshoes.sk.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 Článok 2.

 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1.Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a prevzatím tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2.Zákazník si môže cez e-shop www.babybareshoes.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.babybareshoes.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť  Barefootovo s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.babybareshoes.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.babybareshoes.sk pod menom užívateľa.

3.Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku kupujúci) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

E-shop www.babybareshoes.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie objednávky...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

 Článok 3.

 Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:a) dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,c) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 Článok 4.

 Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 Článok 5.

 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Spoločnosť Barefootovo s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť  Barefootovo .s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia bude vždy upresnený.

 

2. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii návrhu kupujúceho predávajúcim. 

4. V prípade, ak si kupujúci dodatočne objedná tovar počas lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve na prevzatie tovaru kupujúcim, predávajúcemu začína plynúť nová lehota na dodanie tovaru, ktorá začína dňom objednania tovaru u predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti, na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

9.Objednaný tovar bude doručený kupujúcemu na zvolenú dodaciu adresu prepravnou službou GLS. Predajca účtuje cenu za prepravu podľa aktuálneho cenníka spoločnosti GLS podľa váhy tovaru.

 Článok 6.

 Kúpna cena a platobné podmienky

 1.Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha bude vrátená na účet kupujúceho, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

8. Cena za dopravu, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu je orientačná a bude upresnená na základe konečnej váhy tovaru objednaného cez eshop babybareshoes.sk. Konečná cena poštovného pre SK,CZ,EE a všeobecne EU bude upresnená po zadaní objednávky a jej následnom spracovaní. Preto prosím počkajte s platbou,kým nebude objednávka v stave Spracováva sa,resp.Vybavuje sa.

 Článok 7.

 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 Článok 8.

 Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

 Platí pri nákupe cez www.babybareshoes.sk.

 1.Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji..

 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese babybareshoes@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Barefootovo  s.r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar musí byť v obale s kompletným príslušenstvom.

 Spoločnosť  Barefootovo s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 Článok 9.

 Zodpovednosť za vady, záruka, reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho,hneď po zistení vady. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inakPri reklamácii je nutné predložiť pokladničný blok alebo faktúru (k tovaru ku ktorému bol vystavený).
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

2.Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

4.V prípade uplatnenia reklamácie:

 • následne vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • v prípade používania topánok na odrážadle, bicykli,či iných podobných prostriedkoch.

 Článok 10.

 Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim za účelom spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich. Tento súhlas vydáva kupujúci na dobu neurčitú a je možné ho odvolať vhodnou formou. Tento súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem svojich zamestnancov, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
6.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
7.Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.IČO,DIČ,IČ DPH, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

 Článok 11.

 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.